Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Basın Bildirisi

31 Ocak 2022

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup; yalnızca yeni kurulacak serbest bölgelerle sınırlı olmak üzere, Kuruluş ve İşletme Sözleşmesinin akdedildiği tarihten itibaren 20 yıl süreyle, Hazine arazilerinin yatırımcılara kiralanmasında alınan Kamu Gelir Payının %63 yerine %40 olarak alınacağı düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile, yeni kurulacak serbest bölgelerde, Hazine arazilerinin kira tarifelerinin düşük tutularak bu arazilerin yatırımcılara daha uygun fiyattan kiralanması sağlanacaktır. Söz konusu düzenleme, bu yönüyle, kamu gelir payının serbest bölgede faaliyet gösterecek yatırımcılar lehine terkini anlamına gelmektedir.

Bahse konu düzenleme, 4/11/2021 tarihli ve 7341 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ek 4 üncü madde ile getirilen, yeni kurulacak serbest bölgelerde işleticilerin kazançlarının belirli kriterler dahilinde gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulması uygulamasını tamamlayıcı bir nitelik arz etmekte olup; yeni serbest bölgelerin kurulmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik